Законски акти

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

пословник о раду школског одбора

Правилник о раду ученичког парламента

Правилник о раду ученичког парламента

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Правилник о протоколу поступања у установи

Пословник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Пословник о програму стручне матуре и завршног испита

Правилник o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи

Екстерни линкови

ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021 – др. закон)
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_srednjem_obrazovanju_i_vaspitanju.html

ЗАКОНО ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021)
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2019)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-organizacija-nastave-u-prirodi-ekskurzija-osnovna-skola.html

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ СТРУЧНЕ МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2018)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-programu-strucne-mature-zavrsnog-ispita.html

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi.html

ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
(„Сл. гласник РС“, бр. 37/93 и 43/2015)
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/1993/37/2/reg

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
(„Сл. гласник РС“, бр. 82/2015, 59/2020 и 95/2022)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-ocenjivanju-ucenika-srednjem-obrazovanju-vaspitanju.html