Законски акти

Пословник о раду Наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента

Правилник о електронским документима

Правилник о обављању друштвенокорисног односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Правилник о протоколу поступања у установи

Правилник о употреби мобилних телефона

Правилник о програму стручне матуре и завршног испита

Правилник оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник o организацији и остваривању екскурзије у средњој школи

Правилник o протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Закон о средњем образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о уџбеницима

Закон о јавним набавкама

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду

Екстерни линкови

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2019)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-organizacija-nastave-u-prirodi-ekskurzija-osnovna-skola.html

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ СТРУЧНЕ МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2018)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-programu-strucne-mature-zavrsnog-ispita.html

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ
(„Сл. гласник РС“, бр. 46/2019 и 104/2020)
https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi.html

ПРАВИЛНИК О ДИПЛОМАМА ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
(„Сл. гласник РС“, бр. 37/93 и 43/2015)
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/1993/37/2/reg