Санитарно-еколошки техничар

Санитарно-еколошки техничар је смер на коме ученици стичу адекватно знање које примењују на пословима очувања здравља људи и животне средине. По стицању звања санитарно-еколошки техничар може радити у заводима за јавно здравље, лабораторијама или хигијенско-епидемилошкој служби, у индустрији и санитарној инспекцији.

Какво је занимање санитарно-еколошки техничар?

 • анализира и утврђује квалитет воде и ваздуха
 • анализира и утврђује квалитет земље и хране и испитује загађеност животне средине
 • бави се и мерењем штетних UV зрака или било какве друге штетне радијације, уз одговарајућу заштитну опрему
 • узоркује и сакупља портебне информације о условима хигијене и предлаже мере санације угрожених подручја
 • спроводи дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију робе, објеката и терена, мери микрометарске факторе животне и радне средине

Након завршеног образовног профила санитарно-еколошки техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • лабораторије здравствене превентиве
 • епидемолошке лабораторије
 • фирме које се баве производњом, продајом и складиштењем животних намирница

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Социологија

 

 

*****

 

Филозифија

 

 

 

*****

Историја

*****

*****

 

 

Музичка уметност

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Математика

*****

*****

 

 

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Географија

*****

 

 

 

Физика

*****

*****

*****

*****

Хемија

*****

*****

*****

 

Биологија

*****

*****

*****

 

Устав и права грађана

 

 

 

*****

Грађанско васпитање / Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Психологија 

 

*****

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

*****

Екологија и заштита животне средине

 

*****

 

 

Лабораторијске технике

*****

 

 

 

Здравствена заштита са првом помоћи

 

*****

 

 

Општа и школска хигијена

*****

 

 

 

Микробиологија

 

*****

*****

 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

 

 

*****

 

Епидемиологија

 

 

*****

*****

Комунална хигијена

 

 

*****

 

Санитарна хемија

 

 

 

*****

Здравствена статистика

 

 

 

*****

Санитарна техника

 

 

*****

 

Медицина рада

 

 

 

*****

Токсиколошка хемија

 

 

 

*****