Медицинска сестра – техничар

Мединска сестра – техничар је најстарији смер у школи који омогућава стицање најширег образовања кроз наставу општеопразовних и стручних предмета. Настава се одвија у добро опремљеним школским кабинетима или у здравственим установама у граду. Теоријску наставу из уже стручних предмета изводе стручни сарадници, односно лекари специјалисти.

Какво је занимање медицинска сестра – техничар?

 • ради на подручју унапређења здравља, спречавања болести, лечења и рехабилитације
 • пружа прву помоћ повређеним или оболелим лицима
 • спроводи поступке пријема и отпуста пацијената у здравственој установи
 • планира и спроводи здравствену негу болесника
 • спроводи медикаментозно лечење болесника по налогу лекара
 • спроводи дијагностичке и терапијске поступке по налогу лекара
 • спроводи примарну, секундарну и терцијарну здравствену заштиту
 • спроводи здравствено- васпитни рад са здравим и оболелим особама

Након завршеног образовног профила Медицинска сестра – техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • у домовима здравља
 • у свим типoвимa бoлницa
 • у клиникaмa
 • у институтима
 • у лeчилиштимa
 • у домовима за стара лица
 • у зaвoдимa из пoдручja здрaвствa
 • у кућнoj нeзи

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
Српски језик и књижевност ***** ***** ***** *****
Енглески језик ***** ***** ***** *****
Физичко васпитање ***** ***** ***** *****
Математика ***** ***** ***** *****
Рачунарство и информатика *****
Историја *****
Музичка култура *****
Физика ***** *****
Географија *****
Хемија *****
Биологија ***** *****
Социологија са правима грађана *****
Грађанско васпитање/Верска настава ***** ***** ***** *****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

 

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

 

 

 

Латински језик

*****

 

 

 

Прва помоћ

*****

 

 

 

Здравствена нега

*****

*****

*****

*****

Хигијена и здравствено васпитање

 

*****

 

 

Здравствена психологија

 

*****

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

 

 

Патологија

 

*****

 

 

Фармакологија

 

*****

 

 

Медицинска етика

 

*****

 

 

Медицинска биохемија

 

*****

 

 

Инфектологија

 

 

*****

 

Гинекологија и акушерство

 

 

*****

 

Интерна медицина

 

 

*****

*****

Хирургија

 

 

*****

*****

Неурологија

 

 

*****

 

Педијатрија

 

 

 

*****

Психијатрија

 

 

 

*****

Предузетништво

 

 

 

*****

изборни предмет

 

 

*****

*****