Фармацеутски техничар

Делокруг рада фармацеутских техничара подразумева прављење лекова према рецепту, бригу о хигијенским условима под којима се складиште лекови, контролу прибора и опреме, припрему документације, као и пружање помоћи у издавању медикамената и давање савета за њихову примену.

Какво је занимање фармацеутски техничар?

 • припрема лекове према рецепту лекара
 • информише пацијенте о сврси и примени лека, као и начину његовог деловања
 • израђује козметичке препарате
 • обучен је за примену класичних и модерних фармацеутских техника и поступака који се користе у изради, дистрибуцији и контроли лекова и помоћних лековитих средстава

Након завршеног образовног профила Фармацеутски техничар имате следеће могућности:

Можете да наставите школовање на:

 • Медицинском факултету
 • Стоматолошком факултету
 • Фармацеутском факултету
 • Учитељском факултету
 • Високој медицинској школи
 • и другим факултетима за које покажете интересовање

Можете се запослити у струци:

 • апотекарске установе
 • фабрике лекова
 • фармацеутске лабораторије

Који су то општеобразовни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

 

Српски језик и књижевност

*****

*****

*****

*****

Енглески језик

*****

*****

*****

*****

Физичко васпитање

*****

*****

*****

*****

Математика

*****

*****

*****

*****

Рачунарство и информатика

*****

 

 

 

Историја

*****

 

 

 

Ликовна култура

*****

 

 

 

Физика

*****

 

 

 

Географија

*****

 

 

 

Хемија

*****

*****

 

 

Биологија

*****

*****

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

*****

 

Грађанско васпитање/Верска настава

*****

*****

*****

*****

Који су то стручни предмети које ћете изучавати на овом смеру?

 

Први

разред

Други

разред

Трећи

разред

Четврти

разред

Анатомија и физиологија

*****

   

Фамацеутско технолошке операције и поступци

*****

   

Хигијена и здравствено васпитање

*****

   

Латински језик

*****

   

Медицинска етика

*****

   

Прва помоћ

*****

   

Микробиологија са епидемиологијом

 

*****

  

Патологија

 

*****

  

Организација фармацеутске делатности

 

*****

  

Аналитичка хемија

 

*****

  

Фармацеутска технологија

 

*****

*****

*****

Фармакогнозија са фитотерапијом

 

*****

*****

*****

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

  

*****

*****

Медицинска биохемија

  

*****

 

Основи клиничке фармације

  

*****

 

Здравствена психологија

  

*****

 

Токсикологија

  

*****

 

Броматологија са дијететиком

   

*****

Фармакологија и фармакотерапија

   

*****

Козметологија

   

*****

Предузетништво

   

*****

изборни предмет

  

*****

*****