Prekvalifikacije

Najčešća pitanja

Ako imate pitanja pozovite nas, a pre toga pogledajte dole navedene odgovore na najčešće postavljena pitanja.

Uz molbu direktoru škole (u pisanoj formi) za upis na određeni smer, tj. smer za koji ste zainteresovani, potrebne su overene fotokopije sva četiri svedočanstva i diplome iz srednje škole koju ste završili, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih ukoliko postoji promena prezimena.

Molba se piše direktoru škole sa željom da prihvati Vašu molbu za prekvalifikaciju. U Molbi se navodi koju srednju školu ste završili i koji obrazovni profil u našoj školi želite da upišete. U gornjem desnom uglu pišete ime i prezime, adresu, OBAVEZNO važeći broj telefona i svoju e-mail adresu. U donjem levom uglu pišete datum i mesto pisanja molbe, a u donjem desnom uglu potpisujete se kao podnosilac iste.

VAŽNO: Sve izmene broja telefona i e-mail adrese se moraju prijaviti!

Postoji i obrazac molbe koji možete preuzeti iz odeljka Kontakt_Obrasci za štampanje i odštampati, zatim popuniti i predati lično ili poslati poštom.

Ako Vam je lakše, možete da taj isti obrazac nađete u odeljku Kontakt_Elektronski obrasci i popunite ga direktno na sajtu i pošaljete sa sajta.  

Na osnovu Vaših svedočanstava i diplome naša Komisija za upoređivanje programa po smerovima utvrđuje razliku u predmetima i direktor donosi Rešenje o polaganju ispita kandidata na prekvalifikaciji. Rešenje sadrži ispite koji su priznati, sa jedne strane, i ispite koje bi trebalo da polažete po razredima, sa druge strane. Predmeti koji imaju vežbe takođe su naglašeni u Rešenju i ukupan broj vežbi i blok nastave se nalazi u zagradi pored njega. Na primer, predmet Pedijatrija sa negom (100 V, 30 B), a to znači da predmet Pedijatrija sa negom ima 100 časova vežbi i 30 časova u blok nastavi.

U školi se odrađuje 30% od ukupnog broja vežbi predviđenih za taj predmet za prvi i drugi razred. Vežbe za treći i četvrti razred se odrađuju tako što se od ukupnog broja vežbi predviđenih za taj predmet 30% odradi u školi (ili u nastavnoj bazi – bolnici), a ostalih 70% u ustanovi koju sami odaberete, uz pisani uput škole. To znači da nakon odrađenih 30% časova vežbi u školi dobijate uput i detaljne informacije gde i kako da odradite ostalih 70% časova vežbi.

Ne! Uslov da izađete na ispit je da ste odradili 30% časova vežbi u školi i 70% časova vežbi u ustanovi u koji ste upućeni. Na ispit morate doći sa potvrdom da ste odradili vežbe u ustanovi u koju ste upućeni.

Uplatom godišnje školarine i troškova izdavanja Rešenja smatra se da ste upisani kandidat na prekvalifikaciji.

Da, postoje rokovi za vežbe i ispite predviđeni Godišnjim planom i programom.

NAPOMENA : Vežbe i ispiti se prijavljuju od 10. do 20. u mesecu koji prethodi ispitnom roku. Na primer, u oktobru se prijavljuju ispiti za novembarski ispitni rok. Postupak je sledeći: od 10. do 15. u mesecu popunjavate prijave za ispite. Nakon toga nastavnik zadužen za rad sa licima na prekvalifikaciji na osnovu Vaše prijave radi Rešenje o finansijskim obavezama za uplatu naknade za polaganje ispita. Kada Vam Rešenje stigne na e-mail, tada uplaćujete tačnu sumu koja je obračunata. Uplata se vrši do 20. u istom mesecu. Ukoliko niste iz Užica prijavu možete poslati i poštom. Ukoliko niste u mogućnosti da do 20. u mesecu dostavite školi uplatnicu, istu možete poslati poštom, i to: šaljete kopiju uplatnice, a original čuvate kod sebe i nosite je na ispit. Raspitajte se da li je uplatnica stigla. Prijave i uplatnice možete poslati i na e-mail škole: prekvalifikacije031@gmail.com

Ukoliko ste bili sprečeni da dođete na ispit zbog zdravstvenih problema, zbog nemogućnosti da izađete sa posla ukoliko radite i slično, onda pišete Molbu direktoru škole da Vam prizna uplatnicu za sledeći ispitni rok i OBAVEZNO prilažete overenu potvrdu sa posla, iz zdravstvene ustanove i sl. U roku od 2 do 3 dana dobijate odgovor na Vašu Molbu.

Vežbe se uplaćuju do datuma označenog na Rešenju o finansijskim obavezama za uplatu naknade za odrađene vežbe.

Cena vežbi se određuje prema broju kandidata u grupi. Na primer, cena vežbi po času za grupu od 2 do 5 učenika je 1.320,00 dinara. Ukoliko u grupi ima 4 kandidata, cena se određuje na sledeći način:

1320 : 4 = 330

To znači da je cena po času za jednog kandidata 330,00 dinara.

 

Na Rešenju imate naveden, pored predmeta, broj časova vežbi koje treba da odradite. Od tog broja 30% odrađujete u školi (to su vežbe koje se plaćaju), a ostalih 70% u zdravstvenoj ustanovi u koju Vas uputimo. Ako je ukupan broj časova vežbi 100 onda je 30% u stvari 30 časova. Ako je jedan čas po kandidatu 330,00 dinara, onda je cena za 30 časova 9.900,00 dinara.

330 x 30 = 9900

Cena vežbi po kandidatu za ovaj predmet biće 9.900,00 dinara.

NAPOMENA: Prisustvo na vežbama je OBAVEZNO!

Svi kandidati predviđeni za te vežbe su obavešteni pre početka vežbi o njihovom održavanju, a to ko će se pojaviti na vežbama ne zavisi od Škole, već isključivo od kandidata. Cena vežbi se formira prema broju kandidata koji su prisustvovali vežbama.

Potrebna je kompletna uniforma: beli mantil ili bluza, bele pantalone i čiste klompe. Uniforma mora biti čista, popeglana i uredna!

Potrebna je uniforma: beli mantil ili bluza, bele pantalone i čiste klompe, sanitarna obrada (uzima se u Zavodu za zaštitu zdravlja). Uniforma mora biti čista, popeglana i uredna!

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje