Администрација и финансије

ШКОЛСКИ ОДБОР 2023-2024.

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Mr Марија Марковић (председник)

Локална самоуправа

Љиљана Доганџић (члан)

Савет родитеља

Љиљана Вукотић (члан)

Локална самоуправа

Боривоје Јовановић (члан)

Савет родитеља

Марија Томашевић (члан)

Савет родитеља

Ивана Ђокић (члан)

Локална самоуправа

Милена Ковачевић (члан)

Наставничко веће

Биљана Шћепановић (заменик председника)

Наставничко веће

Катарина Машуловић (члан)

Наставничко веће

Марија Брадоњић  IV1,   Кристина Матијевић  IV1

Ученички парламент

 

Директор школе: Мирослав Познановић, професор физичког васпитања

Помоћници директора:

Живана Видаковић, дипломирани биохемичар

Биљана Николић, мастер економиста, мастер професор предметне наставе друштвено-хуманистичких наука (економска група предмета)

Бобан Недић, струковни физиотерапеут

Секретар: Бранка Ђоковић, дипломирани правник

Психо-педагошка служба:

Александра Јовановић Ђукић, дипломирани психолог

Андријана Долаш, дипломирани педагог

Шеф рачуноводства: Александра Радојичић, комерцијални техничар

Референт за финансијско-рачуноводствене послове: Светлана Величковски, економски техничар

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме: Бацетић Милица, струковни економиста

Техничар одржавања информационих система и технологија: Игор Ђорђевић, електротехничар погона